Drodzy Klienci,

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez CONITEX TEXTIL oraz stosowania plików cookie w ramach funkcjonowania sklepu internetowego www.conitex.eu www.conitex.pl [dalej także Sklep internetowy lub Sklep]. Administratorem tych danych jest CONITEX TEXTIL z siedzibą w Markach, przy ul. Chopina 18A, 05-260 Marki,  [dalej także: Administrator lub CONITEX TEXTIL]. CONITEX TEXTIL jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego www.conitex.eu www.conitex.pl i Sprzedawcą.

Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.conitex.eu/regulamin sklepu>> Regulamin Sklepu

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej. CONITEX TEXTIL przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego CONITEX TEXTIL podejmuje wszelkie możliwe środki celem zapewnienia należytej ochrony tych danych, w szczególności wdraża procedury ochrony danych osobowych i stosuje środki techniczne w celu ich ochrony i zabezpieczenia.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat stosowanych przez nas technologii, naszych danych kontaktowych oraz praw przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze Sklepu internetowego www.conitex.eu www.conitex.pl

Dane kontaktowe

Kontakt z CONITEX TEXTIL, będącego administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa w związku z zakupem oferowanych przez nas towarów, jest możliwy pod następującym adresem korespondencyjnym: CONITEX TEXTIL, ul. Chopina 18A, 05-260 Marki, pod następującym adresem e-mail: mail@conitex.eu oraz numerem telefonu: +48 665-288-004

A. Cel oraz zakres gromadzonych danych oraz informacja o odbiorcach tych danych

1. Zawieranie umów sprzedaży naszych towarów oraz świadczenie usług przez conitex textil

1.1. Cel gromadzenia Państwa danych

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane celem realizacji umów sprzedaży naszych towarów, łącznie z ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi i gwarancyjnymi oraz w celu realizacji naszych usług, jak również na potrzeby administracji technicznej.

1.2. Zakres i odbiorcy gromadzonych danych

Zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez CONITEX TEXTIL każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez Państwa w związku z dokonywanym zakupem. Dla przykładu, jeżeli w czasie składania Zamówienia wybiorą Państwo możliwość odbioru osobistego towaru zamiast przesyłki kurierskiej, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie.

Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami prawa, w tym w celu realizacji umowy sprzedaży lub jej rozliczenia lub w razie Państwa uprzedniej zgody. W ramach obsługi zamówienia Państwa dane mogą być przekazywane współpracującym z nami usługodawcom, takim jak: przewoźnicy polscy i zagraniczni, firmy logistyczne, banki, [dalej także Podmioty współpracujące]. Dane przekazywane Podmiotom współpracującym będą dotyczyły tylko tych danych, które są niezbędne dla realizacji Państwa Zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Podmioty współpracujące mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

W niektórych przypadkach, Państwa dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przez Podmioty współpracujące świadczące usługi w imieniu lub dla conitex textil. Umowy zawarte z takimi podmiotami zobowiązują je jednak do traktowania Państwa danych z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Identyfikatory internetowe

Gromadzone dane, o których mowa w pkt. 2.1. i 2.2. poniżej są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego Sklepu.

2.1. Informacje o adresie IP

Informacja o adresie IP urządzenia, z którego Państwo korzystają (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon), a generowana przez to urządzenie, może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą służyć do identyfikowania danego użytkownika. W takim wypadku adres IP będzie rozumiany, jako dana osobowa, podlegająca ochronie zgodnie z niniejszą Polityką.

2.2. Informacje gromadzone przy użyciu plików cookie

Administrator może również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać określone informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookie, kiedy użytkownik odwiedza nasz Sklep. Informacje gromadzone przez CONITEX TEXTIL w ten sposób mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, odnośniki URL, informacje nt. działań w Sklepie, a także daty i godziny Państwa wizyt w naszym Sklepie internetowym.

Informacje gromadzone przy użyciu plików cookie są wykorzystywane w następujących celach:
– administrowania naszym Sklepem na potrzeby działań wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów z jego funkcjonalnością;
– zapewnienia jak najefektywniejszego sposobu prezentowania Państwu treści w Sklepie internetowym;
– w ramach działań nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego;
– do celów statystyki danych zaszeregowanych oraz sprawozdawczości.

Czym jest plik cookie?

Cookie (ciasteczko) to mały plik, który może być zainstalowany urządzeniu użytkownika, podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, w tym naszego Sklepu internetowego. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli stron i witryn internetowych w celu zapewnienia ich funkcjonowania, poprawy efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji.

Jakie są rodzaje plików cookie?

własne pliki cookie – wykorzystywane przez właściciela witryny lub strony internetowej (w tym przypadku naszego Sklepu).
zewnętrzne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny lub strony internetowej umożliwiające dostarczanie w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne).
sesyjne pliki cookie – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
trwałe pliki cookie – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Dlaczego stosujemy pliki cookie?

CONITEX TEXTIL wykorzystuje własne pliki cookie w celu zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, jak również w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności do dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis internetowy, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wykorzystanie zewnętrznych plików cookie następuje w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookie jest Google Inc z siedzibą w USA). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Kontrolowanie dostępu plików cookie

Każdy z Państwa, jako użytkownik Sklepu internetowego, ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie. Zmian, o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookie na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookie:
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera

3. Sieci społecznościowe

W Sklepie internetowym znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest („Social Plugins”). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka użytkownika połączy użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty w Sklepie internetowym użytkownik naszego Sklepu kliknie na wybrany link, dojdzie do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę użytkownik kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

B. Podstawa przetwarzania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy sprzedaży naszych towarów. Niepodanie danych osobowych wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jak też brakiem możliwości wykonania przez CONITEX TEXTIL zamówionych przez Państwa usług.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych wskazanych na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu jest konieczność realizacji umowy sprzedaży towarów, jak również wykonywania zamówionych przez Państwa usług, tj. art. 6 ust. 1, lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania danych w postaci identyfikatorów internetowych jest prawnie uzasadniony interes CONITEX TEXTIL polegający na konieczności zapewnienia należytego funkcjonowania strony www.conitex.eu www.conitex.pl, utrzymania jej wydajności i ułatwienia użytkowania, tj. art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

C. Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez CONITEX TEXTIL przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaży naszych towarów oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy, jak również przez czas niezbędny do realizacji naszych usług.

D. Informacja o przysługujących Państwu prawach

Klientom i Użytkownikom sklepu CONITEX TEXTIL oraz Sklepu internetowego przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– prawo do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania treści tych danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

E. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.conitex.eu www.conitex.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Pragniemy podkreślić, iż szanujemy Państwa dane osobowe, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie w wyżej opisanych celach. CONITEX TEXTIL nie sprzedaje danych osobowych swoich Klientów.

Navigation
Zamknij

Mój koszyk

Viewed

Ostatnio Oglądane

Close

Kategorie